Lomaý ýöriteleşdirilen klassiki tegelek boýun gysga ýeň

Gysga düşündiriş:

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).


Önümiň jikme-jigi

Hünär

Kartly pagta vs daralan pagta

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt Gymmatlyk
Gelip çykan ýeri Hytaý
Model belgisi RBSGYY260
Aýratynlyk Jersi, Dem alýan, Durnukly
Larakasy O-boýun
Mata agramy 260 gram
Elýeterli mukdar
Material 100% pagta
Tehnika Düz boýag
Eň stili Gysga ýeň
Jyns Erkekler
Dizaýn Boş
Nusga görnüşi Gaty
Stil Tötänleýin
Mata görnüşi trikota ..
7 günlük nusga sargyt wagty Goldaw
Dokma usuly trikota ..
Haryt ady Erkek köýnek
Material 260 GSM pagta

Jikme-jik surat

IMG_0744

IMG_0745

IMG_0746

IMG_0747

IMG_0748

IMG_0749

IMG_0750

IMG_0751

IMG_0752

Arza

IMG_1043

IMG_1044

IMG_1045

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.
Futbolkanyň hilini nädip aýtmaly
Futbolkanyň hakyky hilini kesgitlemek, pikir edişiňizden has ýönekeý we hakykatdanam bilmeli iki zadyňyz bar - sapak sanamak we pagta görnüşi. "

Threadüplükleri sanamak teoriýasy futbolkalar barada aýdylanda ýönekeýdir: sapak sany näçe ýokary bolsa, mata has dykyz.Mata näçe dykyz bolsa, sapaklaryň arasynda az ýer bar.Iň soňunda bolsa, sapaklaryň arasynda az ýer bar bolsa, futbolkanyňyzyň görnüşi şonça gowy bolar.

Adamlaryň futbolka näçe galyň bolsa, hiliniň şonça gowydygyny aýdýandygyny eşidýäris.Bu düşünje umumy ýalňyş düşünjeden başga zat däl, sebäbi galyň matalar has agyr we galyň ýüplükler bilen örülendigini aňladýar.

Futbolkanyň hilini kesgitleýän ikinji kriteriýa, ulanylýan pagtanyň görnüşidir.Kottejleriň iň köp ýaýran iki görnüşi kartonly pagta we doly daralan pagta.
Kartly pagta adaty pagta ýüňi ýa-da ýüplük ýasamak üçin ýygnan, soň bolsa kartoçkadan öň hapalary we tohumlary aýyrmak üçin arassalanan pagtadan gelýär.Kartirleme prosesi süýümleri bölýär we takmynan bir hatarda bolar ýaly, hemmesi bir tarapa ýatar.Kartirleme prosesi arassalanmandygy sebäpli, kartoçkaly pagta gaty gödek we gurluşyna laýyk gelmeýär.
Ipüplükde, doly daralan pagta, ýüplüge egilmezden hapalary we gysga pagta süýümlerini aýyrmak üçin pagtany inçe çotgalar bilen ýörite garyşdyryp, pagtanyň gaty ýumşak görnüşidir.Doly daralan pagta gysga sapaklardan, hapalardan we hapalardan mahrum bolany üçin, kartoçkaly pagtadan has ýumşakdyr.Doly daralan pagta hem has güýçlidir, sebäbi gysga we döwülýän süýümler daramak prosesi arkaly aýryldy.

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).

FGD (3)

FGD (2)

FGD (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gfg

    KHJK