Biz hakda

Seni üýtgetjek durmuş etdik

“Raidy Boer Group” 1999-njy ýylda döredilip, halkara markalaryna giňişleýin hyzmatlary bermek bilen erkek eşiklere (penjek, blazer, palto, kostýum, köýnek, polo köýnek, futbolka, switer, switer köýnek, balak, jinsi we aksesuar we ş.m.) ünsi jemledi. we lomaý satyjylar, ODM, OEM, marka önümleri we ş.m.

Hyzmatlarymyz

OEM hyzmatlary (Hususy bellik)

Marka täze nusgalarymyzdan saýlap biler we öz üýtgeşmelerini edip biler, maksat bahasy boýunça önümçilik ederis.

ODM hyzmatlary (Hususy bellik)

Marka täze nusgalar bazasyny keýp tagtasynda / eskizlerde / çäkli çykdajyly we netijeli işlemäge kömek ediň, maksatly bahadan önüm öndüreris.

OBM hyzmatlary

4 sany öz markamyzy işleýäris, lomaý satyjy her möwsümdäki satuw konwensiýamyza goşulyp biler, biz olaryň sargydyna esaslanyp öndürip bileris.

Köprü hyzmatlary

Hytaý markalaryna halkara maýadarlar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga kömek ediň.

Marka hyzmatlary

sarp edijilere hakyky halkara marka tejribesini getirer we moda pudagynda öňdebaryjylyk baradaky korporatiw gözýetimi ýerine ýetirip, işewürlik ösüşini döreder.

Gymmat hyzmatlary

Müşderi merkezi moda ýolbaşçysy we bilelikdäki tagallalar arkaly gymmatlyk döretmek we Durnukly ösüşe ygrarly bolmak üçin müşderi merkezi moda lideri bolmaklygyň esasy gymmatyna düşünmek.

Korporatiw medeniýet

Raidy Boer elmydama halkara hili bilen modada öňdebaryjy bolup gelýär

Sypaýat: Sypaýylygy birinji ýerde goý
Garmoniýa: sazlaşyk we dostluk gözläň
Dolandyryş: kadalar we ülňüler bilen
Täzelik: Integrasiýa we çeýeligi
Syýahat eden ýolumyzy suratlandyrmak üçin takyk söz ýok!
Meniň üçin Raidy Boer diňe bir dünýä bilen sinhron moda barada däl,

Şeýle hem modanyň we erkekleriň reňkli dünýäsiniň imanydyr.
Durnukly we bol durmuşda ýaşaň, galaktikanyň ýagtylygyndan lezzet alyň.
Raidy Boer elmydama halkara hili bilen modada öňdebaryjy bolup gelýär.
Asyl niýetimize hemişe wepaly boluň.

Toparymyz

Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz, onlarça ýyllyk hünär tejribämiz bar

hgdftr

hhgf

hgdf

hgjty

Näme üçin bizi saýlamaly?

Trade Söwda kepilligi bilen hil biziň medeniýetimizdir
15 Biz 15 ýyllyk tejribeli zawod, zawodyň bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris
Gold Biz altyn üpjün ediji, dizaýn toparymyza we hünärmen QC ulgamyna eýe
Pictures Suratlara ýa-da öz asyl nusgalaryňyza esaslanyp nusgalar ýasap bileris
Your Öz çap etmegiňizi, keşdäňizi, belligiňizi we logotipiňizi düzüp bileris
Usually Biz adatça has çalt we has ygtybarly International Express arkaly haryt iberýäris
24 24H gyssagly we amatly müşderi hyzmatyny hödürleýäris
Fabric Mata bazaryna ýakyn, opsiýalar üçin mata swatchbooklaryny iberip bileris

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Müşderimiz

24H gyssagly we amatly müşderi hyzmatyny hödürleýäris

hgfetry
gfdrthgf
hsfgytry
gcus
gdfsgdf

Sosial jogapkärçilik

Mata bazaryna ýakyn, opsiýalar üçin mata swatchbooklaryny iberip bileris

htru

Üns we bagyşlamak - Ta-liang daglaryna baryp görmek

2

Reýdi Boer betbagtçylykdan soňky dikeldiş üçin anaana 1 million dollar peşgeş berdi

3

“Raidy Boer” kärhanasy Liangşan prefekturasyndaky Umyt başlangyç mekdepleriniň gurluşygynda maliýe kömegi berýär

4

Ygtybarly bolmak we gowy maslahaty kabul etmek üçin okaň