Sosial jogapkärçilik

 • Attention & Dedication – A Visit to Ta-liang Mountains

  Üns we bagyşlamak - Ta-liang daglaryna baryp görmek

  Siçuan welaýatynyň günorta-günbatarynda ýerleşýän Ta-liang daglary, adyndan görnüşi ýaly ajaýyp ýer, oda çokunýan 1,6 milliondan gowrak güýçli Yi ýaşaýar.“Les derniers barbares”, Henri Mari Gustave d'Ollone (1868-1945) we Princ ...
  Koprak oka
 • Raidy Boer Donated RMB 1 Million to Ya’an For Post-disaster Reconstruction

  Reýdi Boer betbagtçylykdan soňky dikeldiş üçin anaana 1 million dollar peşgeş berdi

  Recentlyakynda tutuş ýurt boýunça adamlar ýer titremesinden ejir çekýän anan şäheriniň Luşan etrabynda pida bolanlar barada aladalanýarlar.20-nji aprelde bolan betbagtçylykdan soň dürli gatlaklardan bolan adamlar, şol sanda Raidy Boer Moda Garment Co. Ltd.-iň işgärleri hem öz-özünden haýyr-sahawat edýärler ...
  Koprak oka
 • Raidy Boer Enterprise Provides Financial Aid in Construction of Hope Primary Schools in Liangshan

  “Raidy Boer” kärhanasy Liangşanda “Umyt” başlangyç mekdepleriniň gurluşygynda maliýe kömegi berýär

  Has köp bilim mümkinçiliklerini hödürlemek üçin edilen bilelikdäki tagallalar —— Liangşan prefekturasyndaky Umyt başlangyç mekdepleriniň gurluşygynda maliýe kömegi berýän “Raidy Boer” kärhanasy häzirki zaman jemgyýetinde esasy isleg bolup görünýän mekdebe gatnamak, häzirki Ç-de käbir çagalar üçin henizem arzuw bolup durýar. ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly bolmak we gowy maslahaty kabul etmek üçin okaň

  2011-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda sagat 18: 30-da Hytaýyň Çagalar üçin haýyr-sahawat kömek gaznasynyň (CCAFC) “Umyt köwşi” gaznasyny ýygnamak maksady bilen Sankt-Regis Lhasa kurortynda Lhasa International Half Marathon Challenge haýyr-sahawat banketi geçirildi. Raidy Boer Moda Garment Co., Ltd. bir sowgat berdi ...
  Koprak oka