Erkekleriň köýnek

Gysga düşündiriş:

100% uzyn ştapel pagta mata, dizaýn hyzmatlary bar, ýa-da çap we logo üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Hünär

Kartly pagta vs daralan pagta

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt bahasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Model belgisi RXHX07061
Aýratynlyk pike, Dem alýan, Durnukly
Larakasy Polo
Mata agramy
Elýeterli mukdar
Material 100% goşa mercerizlenen pagta
Tehnika Düz boýag
Eň stili Gysga ýeň
Jyns Erkekler
Dizaýn Boş
Nusga görnüşi Zolak
Stil Tötänleýin
Mata görnüşi trikota ..
7 günlük nusga sargyt wagty Goldaw
Dokma usuly trikota ..
Haryt ady Erkekler köýnek

Jikme-jik surat

3-3

4-3

5-3

6-3

8-3

9-3

Arza

IMG_3708

IMG_3709

IMG_3713

IMG_3720

IMG_3725

IMG_3698

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.
Futbolkanyň hilini nädip aýtmaly
Futbolkanyň hakyky hilini kesgitlemek, pikir edişiňizden has ýönekeý we hakykatdanam bilmeli iki zadyňyz bar - sapak sanamak we pagta görnüşi. "

Threadüplükleri sanamak teoriýasy futbolkalar barada aýdylanda ýönekeýdir: sapak sany näçe ýokary bolsa, mata has dykyz.Mata näçe dykyz bolsa, sapaklaryň arasynda az ýer bar.Iň soňunda bolsa, sapaklaryň arasynda az ýer bar bolsa, futbolkanyňyzyň görnüşi şonça gowy bolar.

Adamlaryň futbolka näçe galyň bolsa, hiliniň şonça gowydygyny aýdýandygyny eşidýäris.Bu düşünje umumy ýalňyş düşünjeden başga zat däl, sebäbi galyň matalar has agyr we galyň ýüplükler bilen örülendigini aňladýar.

Futbolkanyň hilini kesgitleýän ikinji kriteriýa, ulanylýan pagtanyň görnüşidir.Kottejleriň iň köp ýaýran iki görnüşi kartonly pagta we doly daralan pagta.
Kartly pagta adaty pagta ýüňi ýa-da ýüplük ýasamak üçin ýygnan, soň bolsa kartoçkadan öň hapalary we tohumlary aýyrmak üçin arassalanan pagtadan gelýär.Kartirleme prosesi süýümleri bölýär we takmynan bir hatarda bolar ýaly, hemmesi bir tarapa ýatar.Kartirleme prosesi arassalanmandygy sebäpli, kartoçkaly pagta gaty gödek we gurluşyna laýyk gelmeýär.
Ipüplükde, doly daralan pagta, ýüplüge egilmezden hapalary we gysga pagta süýümlerini aýyrmak üçin pagtany inçe çotgalar bilen ýörite garyşdyryp, pagtanyň gaty ýumşak görnüşidir.Doly daralan pagta gysga sapaklardan, hapalardan we hapalardan mahrum bolany üçin, kartoçkaly pagtadan has ýumşakdyr.Doly daralan pagta hem has güýçlidir, sebäbi gysga we döwülýän süýümler daramak prosesi arkaly aýryldy.

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).

FGD (3)
FGD (2)
FGD (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gfg

    KHJK