Ygtybarly bolmak we gowy maslahaty kabul etmek üçin okaň

2011-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda sagat 18: 30-da Hytaýyň Çagalar üçin haýyr-sahawat kömek gaznasynyň (CCAFC) “Umyt köwşi” gaznasyny ýygnamak maksady bilen Sankt-Regis Lhasa kurortynda Lhasa International Half Marathon Challenge haýyr-sahawat banketi geçirildi. “Raidy Boer Moda Garment Co., Ltd.” auksion üçin nusgawy Ferrante galstugyny sowgat etdi.Banket wagtynda “Okeans Sports & Entertainment Marketing Ltd.” -iň prezidenti Zhu Siaodong, Red Bull-yň sport marketing müdiri Çan Kiong we CCAFC-iň prezidenti Wei Jiuming çykyş etdi.

51813eef7348b

Çagalar üçin haýyr-sahawat kömek gaznasy (CCAFC), köpçülige ýetirýän milli fond, 2009-njy ýylda hossarsyz ýetimlere (kömekçi ýetimleri hem goşmak bilen), köçe düwürtikleri, okuwdan çykýanlar, kynçylyk çekýän ýetginjekler we aýratyn kynçylyklardan ejir çekýän beýleki çagalar üçin kömek bermek maksady bilen döredildi. Hytaýda haýyr-sahawat düşünjesini we medeniýetini wagyz edýär.Diri galmak, lukmançylyk bejergisi, psihologiýa, başarnyklar, ösüş we ş.m. CCAFC tarapyndan BoAi Çagalar Merkezini, Çagalar üçin haýyr-sahawat merkezini, iş üpjünçiligini ösdürmek köprüsini, öz-özüňi gowulaşdyrmak baýragyny, haýyr-sahawat kömegi kanallaryny we ş.m. döretmek arkaly berilýär.

Auksion üçin Raidy Boer Moda Garment Co., Ltd. tarapyndan bagyşlanan galstuk aýratyn ähmiýete eýe, bu Amedeo Ferrante tarapyndan yzygiderli nepisligi we nepisligi öz içine alýan ilkinji eserdir.Häzirki wagtda dünýäde “Ferrante Dream” -yň diňe onlarça baglanyşygy bar;şonuň üçin seýrek we gymmatlylygy özleri üçin gürleýär.

Dünýädäki adamlaryň dürli ynançlary, wezipeleri we yzarlamalary bar diýilýär;Şeýle-de bolsa, haýyr-sahawat kömegi adamzadyň umumy islegidir.Geliň, Hytaýda çagalar üçin haýyr-sahawat işleriniň ösdürilmegini ýeňilleşdirmek we oňat maslahatlary kabul etmek üçin jemgyýete bolan borçnamamyzy ýerine ýetirmek üçin tagalla edeliň.


Iş wagty: Awgust-02-2021