Reýdi Boer betbagtçylykdan soňky dikeldiş üçin anaana 1 million dollar peşgeş berdi

Recentlyakynda tutuş ýurt boýunça adamlar ýer titremesinden ejir çekýän anan şäheriniň Luşan etrabynda pida bolanlar barada aladalanýarlar.20-nji aprelde bolan betbagtçylykdan soň, dürli gatlaklardan bolan adamlar, şol sanda Raidy Boer Moda Garment Co. Ltd.-iň işgärleri hem öz-özünden haýyr-sahawat edýärler we ol ýerdäki adamlar üçin doga edýärler.
518143448827e
Çengdu şäheriniň Wenjiang etrabynyň garamagyndaky kärhana bolan Raidy Boer Moda Garment Co., Wenjiang etrabynyň beýleki 35 kärhanasynyň wekilleri bilen Wenjiang Assosiasiýasy tarapyndan hemaýatkärlik edilýän 'an'an ýer titremesinden halas ediş peşgeş dabarasyna işjeň gatnaşdy. senagat we söwda (umumy söwda palatasy).
5181431aa5d99
“Raidy Boer Fashion Garment Co., Ltd.” ýerli ilata betbagtçylygy ýeňip geçmäge we dogduk şäherini gysga wagtda dikeltmäge kömek etmek umydy bilen 1 million RMB berdi.


Iş wagty: Awgust-02-2021