“Raidy Boer” kärhanasy Liangşanda “Umyt” başlangyç mekdepleriniň gurluşygynda maliýe kömegi berýär

Has köp bilim mümkinçiliklerini hödürlemek üçin edilýän tagallalar
—— Liangşan prefekturasyndaky Umyt başlangyç mekdepleriniň gurluşygynda maliýe kömegi berýän “Raidy Boer” kärhanasy

Häzirki zaman jemgyýetinde esasy isleg ýaly bolup görünýän mekdebe gatnamak, häzirki Hytaýda käbir çagalar üçin henizem arzuw bolup durýar.Liangşan prefekturasyndaky garyplykdaky obalarda ýaşaýanlar adaty bir ýagdaý.Kommunistik ýaşlar ligasynyň Çengdu şäher komiteti we Çengdu ýaşlar federasiýasy, Kommunistik ýaşlar ligasynyň Liangşan prefektura komiteti, Liangşan ýaşlar federasiýasy, Raidy kärhanasy tarapyndan berk goldanýan oba ýerlerindäki çagalar üçin umyt başlangyç mekdeplerini täzeden gurmak taslamasyna başlaýar.Golaýda gol çekmek dabarasy Kionhaýda geçirildi.Dabara CPC Liangshan prefektura komitetiniň sekretarynyň orunbasary we Çichang şäher partiýa komitetiniň sekretary Zhao Şiýong, Çengdu şäher partiýasy komitetiniň baş sekretarynyň orunbasary Huan Zhaoxu, Kommunistik ýaşlar ligasynyň Çengdu şäher partiýa komitetiniň sekretary Hui Zhaoxu gatnaşdy. , Kommunistik Youthaşlar ligasynyň Çengdu şäher partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary Çiu Wei, Raidy Boer moda geýim kärhanasy Ltd.-iň wise-prezidenti we direktorlar geňeşiniň sekretary Song Si we ş.m.
51814018ebaaf

Çepden: Kommunistik ýaşlar ligasynyň Liangşan prefektura komitetiniň sekretarynyň orunbasary jenap RIHUOHAGU;Sagda: Song Si, Wise-prezident we Raidy Boer Moda Garment Co., Ltd. direktorlar geňeşiniň sekretary.

Raidy Boer Enterprise Hytaýda erkek eşikleriň täze modasynda öňdebaryjy rol oýnamakdan başga-da, jemgyýetçilik haýyr-sahawat işlerine hem bagyşlanýar.Liangşan prefekturasynda umyt başlangyç mekdeplerini gurmakdaky bu maliýe kömegi hem onuň taryhy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Düýbi merkezi Çengdu şäheriniň Wenjiang etrabynyň Haixia senagat parkynda ýerleşýän Raidy Boer moda geýim kärhanasy, Siçuan welaýatynyň ykdysady ösüşine uly goşant goşdy.“Raidy Boer Moda Garment Co. Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti Liu Çaňming, Liangşan prefekturasyndaky ýerinde derňew geçirende, okuw şertleriniň ýaramazdygyna haýran galdy."Kompaniýamda birnäçe görnükli işgär Liangşan prefekturasyndan gelýär we çagalaryň howply jaýlarda ýygnanmalydygyna garamazdan bilimlere bolan açlygy meni diýseň tolgundyrdy" -diýdi. ýerli ösüş üçin möhüm faktor bolan bilime elýeterlilik.

“Raidy Boer Enterprise”, Liangşan prefekturasyndaky garyplykdaky obalarda 3 umyt başlangyç mekdebiniň gurluşygyna maliýe kömegi berjekdigi, bu ýerdäki çagalar üçin doly goldaw desgalary bilen howpsuz gurşaw üpjün etjekdigi habar berildi.Raidy Boer kärhanasynyň wise-prezidenti we direktorlar geňeşiniň sekretary Song Si, Liangşan prefekturasynyň garyplyk ýagdaýynyň birneme gowulaşmalydygyny we garyp maşgalalardan çagalara mekdebe çenli has köp mümkinçilikleriň has gowy geljegi gurmaga kömek etjekdigini aýtdy. .Bu, geljekde has köp sosial jogapkärçiligi öz üstüne aljak, mätäçlere kömek edip, sosial ösüşe mümkin boldugyça köp goşant goşjak “Raidy Boer Enterprise” haýyr-sahawat guramalarynyň diňe başlangyjydyr.


Iş wagty: Awgust-02-2021