Üns we bagyşlamak - Ta-liang daglaryna baryp görmek

Siçuan welaýatynyň günorta-günbatarynda ýerleşýän Ta-liang daglary, adyndan görnüşi ýaly ajaýyp ýer, oda çokunýan 1,6 milliondan gowrak güýçli Yi ýaşaýar.Henri Mari Gustaw d'Ollonyň (1868-1945) “Les derniers barbares”, “Hytaý-Tibet-Mongoliýa” we “Gara süňk şazadalary: Pote Gullart” (Tibet serhet ýakasyndaky durmuş) (1901-1975) okasaňyz, bilersiňiz Geçmişde Ta-liang daglaryny suratlandyrmak üçin iň ýerlikli söz izolýasiýa diýmekdir - diňe bir daşarky dünýäden üzňe bolman, eýsem ähli maşgalalaryň arasynda güýç bilen söweşmek we basyp almak.100 ýyldan gowrak wagt geçensoňam, izolýasiýa sözi Ta-liang daglarynyň kenar ýakasyndaky ýagdaýlary suratlandyrmak üçin henizem ýerliklidir.

fdgdf (8)

Aslynda, Sinkiang we Tibet bilen deňeşdirilende, Ta-liang daglary, geografiki taýdan Çengdudan uzakda däl;Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen bu ýerde duran ýaly görünýär.Ol ýere syýahat edeniňizde özboluşly we owadan halk däp-dessurlaryna haýran galarsyňyz diýilýär.Şeýle-de bolsa, bu topraga aýak basanyňyzda, iň täsir galdyryjy görnüş, çäksiz topragyň we terk edip bilmejek çagalaryň üstündäki ägirt dymyşlykdyr."Raidy Boer Moda Garment Co. Ltd." kompaniýasynyň prezidenti Liu Çaňming, ýerinde derňew wagtynda maliýe kömegini bermek pikiri bardy."Çagalaryň garaňky howply jaýlarda ýygnanmalydygyna garamazdan bilimlere bolan açlygy meni diýseň haýran galdyrdy" -diýdi. ösüş.

fdgdf (1)

Yi raýatlygy, ilkibaşdaky gul jemgyýetinden häzirki jemgyýete geçmegi öz içine alýar, ýuwaş-ýuwaşdan üýtgemeli adaty endiklerini we däp-dessurlaryny dowam etdirýär.Yi milletinden bolan çagalar, ajaýyp durmuşa we mynasyp bilime mynasyp, biziň gözlerimiz, açyk gözlerimiz we sagdyn ak dişlerimiz ýaly ýönekeýligi we gözelligi paýlaşýarlar.“Durmuşyň agyrdygyna garamazdan, bu suratlardan görşüňiz ýaly bagtly we berk pikirli.Olaryň ruhy dünýäsi baý we reňkli, pul bolsa bagt görkezijisi üçin ýeke-täk standart däl "", "Raidy Boer Moda Garment Co. Ltd." kompaniýasynyň wise-prezidenti we direktorlar geňeşiniň sekretary Song Si hoşniýetli we mähirli ýatlady. Belki jenap Aýdym garyp adamlaryň durmuşyna goşuldy, şeýlelik bilen şeýle hakyky we surata ýakyn surata düşürip bilerdi. Birinji synp sungat eseri durmuşyň hakyky we dogruçyl keşbini açýar, söýgi we mähir.

fdgdf (3)

Jenap Song, Liangşan prefekturasyndaky kömege mätäç ähli başlangyç mekdeplere baryp gördi.Kompaniýanyň adyndan, Xide etrabynyň Kianjin dokuz ýyllyk mekdebine we Huili etrabynyň Haýçao şäherçesindäki Zhonxing başlangyç mekdebine howply gumda nahar iýmeli bolýan köp sanly okuwçyny kabul etjek naharhana gurmak üçin haýyr-sahawat berdi. oýun meýdançasynda ýel we okuwçylaryň saglygy we bagtly durmuşy üçin oýun meýdançasy gurmak üçin Ningnan etrabynyň Poşa şäherindäki Şangcun başlangyç mekdebine sadaka.Aboveokarda agzalan taslamalaryň gurluşyk meýilnamasy, häzirki wagtda durmuşa geçiriş tapgyrynda, Liangşan prefekturasynyň Bilim býurosy tarapyndan tassyklanmaly.Bu, geljekde has köp sosial jogapkärçiligi öz üstüne aljak, mätäçlere kömek edip, sosial ösüşe mümkin boldugyça köp goşant goşjak “Raidy Boer Enterprise” haýyr-sahawat guramalarynyň diňe başlangyjydyr.

fdgdf (4)

Keselinden ejir çekýän obalarda çagalar
Xide okrugynda heýwere keselinden ejir çekýän obalaryň başlangyç mekdebinde naharhana ýok we 300-den gowrak okuwçy jamlaryny iki elinde saklamaly we ähli howa şertlerinde ýere çümmeli.

fdgdf (5)

Okuw otaglary

Silden weýran bolan zat diňe Huopu obasyndaky başlangyç mekdep däl, eýsem diňe bäş otagly binadyr, ozal Huopu oba komiteti, daýhan bilim mekdebi we Huopu partiýa bölümi.

fdgdf (2)

Liangşan prefekturasynyň Xide etrabynyň Huopu obasyndaky başlangyç mekdebi 31-nji awgustda suw basandan soň weýran boldy we mekdebiň 80 okuwçysy okamak üçin ýene iki sagat ýöremeli boldy.


Iş wagty: Awgust-02-2021